31. mája 2016

Výberové konanie „FIREMNÁ KULTÚRA“

ZADANIE NA VYTVORENIE ANALÝZY A BUDÚCEHO SMEROVANIA FIREMNEJ KULTÚRY SPOLOČNOSTI TATRAVAGÓNKA POPRAD

Zámer zadania:
Cieľom tohto zadania je vytvorenie reálneho a nezávislého pohľadu na momentálnu formu a aspekty firemnej kultúry spoločnosti Tatravagónka. Výsledkom zadania by mal byť objektívny zámer a súhrn krokov potrebných k vytvoreniu firemnej kultúry vychádzajúcej nielen z interného prostredia spoločnosti, ale taktiež odrážajúcej jej súčasné trhové postavenie a význam, nielen v rámci regiónu

Požiadavky spoločnosti:
Vypracované zadanie by malo tematický vo viacerých rozpracovaných bodoch odpovedať a dať stručný popis postupu k daným zadaniam:

 • Analýza súčasnej kultúry spoločnosti TATRAVAGÓNKA (Kde sme dnes?)
 • Definícia jedinečnosti a spoločných cieľov v budúcnosti
 • Definícia kultúry spoločnosti TATRAVAGÓNKA v budúcnosti (Kde sa chceme dostať?)
 • Plán preklenutia medzery medzi 1) a 3) a nevyhnutnej transformácie k budúcemu
  unikátnemu “corporátnemu spiritu” TATRAVAGÓNKY (Ako sa tam dostaneme?)
 • Definícia internej a externej komunikácie nového corporate spiritu TATRAVAGÓNKY
 • Implementácia: transformácia a motivácia celej spoločnosti TATRAVAGÓNKA
 • Ohodnotenie výsledkov a úprava (korektúra) implementácie novej kultúry


Časový harmonogram:

Súčasťou vypracovaného zadania by mal byť časový harmonogram s postupnosťou jednotlivých krokov, ktoré by mali viesť k požadovanému výsledku analýzy a riadenej tvorby firemnej kultúry.
Spoločnosť momentálne nemá určený časový rámec na celý priebeh projektu.

Referencie:
Nevyhnutnou súčasťou návrhu riešenia vyššie uvedených tém je časť, ktorá sa bude venovať referenciám predkladateľa ponuky. K min. 3 referenciám prosíme uviesť webovú stránku
spoločnosti, názov realizovaného projektu a kontaktnú osobu, ktorá by za danú spoločnosť vedela poskytnúť v prípade potreby spätnú väzbu na ukončenú spoluprácu.

Deadline predkladania návrhov na riešenie zadania:

 • 15. mája 2016
 • Vypracované zadanie postačuje zaslať e-mailom na adresu – petra.starovicova@tatravagonka.sk

Kontaktné údaje:
Petra Starovičová
petra.starovicova@tatravagonka.sk

Základné informácie o spoločnosti:
Spoločnosť TATRAVAGÓNKA a.s. patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejších výrobcov nákladných železničných vozňov a podvozkov v Európe. Má za sebou viac ako 94 rokov
skúsenosti v strojárenskom priemysle, kde si našla svoje pevné miesto vďaka moderným, neustále sa vyvíjajúcim technológiám, kvalitným konštrukciám, kvalifikovanej pracovnej sile a stabilným obchodným partnerom.
Schopnosťou konštrukčne zhotoviť akýkoľvek vozeň sa stávame spoľahlivým partnerom pre železnice nielen po celej Európe, čo tvorí predpoklad na naplnenie výrobného programu do
budúcich rokov. Veríme, že tie budú rovnako úspešné ako rozbehnutý trend. Našim cieľom je byť pružným a uznávaným dodávateľom nákladných vozňov a dominantným výrobcom nákladných železničných vagónov a podvozkov.

MISIA SPOLOČNOSTI
Poslaním spoločnosti je byť spoľahlivým partnerom schopným splniť individuálne, špecifické požiadavky každého zákazníka bez ohľadu na čas, opierajúc sa o dlhoročnú tradíciu vlastného vývoja a konštrukcie.

POPRAD, 16. marca 2016

Odber noviniek

Chcete byť informovaný o novinkách a zaujímavých informáciách týkajúcich sa lídra na európskom trhu nákladnej železničnej dopravy?